Emisyon ve İmisyon

 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) –  Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini
  (20-1000 mg/m3 ) – TS ISO 9096
 • Baca Gazı  (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) –  Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini (5-50 mg/m3 ) – TS EN 13284 – 1
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları – Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini L ve S Tipi Pitot Tüpü ile –  TS ISO 10780*
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları- Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Yöntemi – TS 9503*
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları- Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO₂) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu –  EPA CTM 022*
 • Baca Gazı – Sabit Kaynak Emisyonları – Oksijen (O2) ve Karbon Monoksit (CO) Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu – TS ISO 12039*
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları- Kükürt Dioksidin (SO₂) Kütle Derişiminin Tayini – TS ISO 7935*
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları- Baca gazında Nem Tayini – EPA Metot 4
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları- Nem Probu ile Nem Tayini (≤ 180 °C baca sıcaklığı için) – İşletme içi metot ( DT – B05 Rev.01 )*
 • Baca Gazı  (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları – Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu Benzen, Bromobenzen, n-Butil Benzen, Etilbenzen, 4-Isopropiltoluen, Stiren, Toluen, 1,2,3-Triklorbenzen, 1,2,4 -Triklorbenzen, 1,2,4-Trimetilbenzen, 1,3,5-Trimetilbenzen, m-Ksilen, Naftalin, trans-1,2-Dikloreten, 1,1-Dikloretan, cis- 1,2-Dikloreten, Bromoklorometan, Kloroform, 2,2-Diklorpropan, 1,2 -Dikloretan, 1,1,1-Trikloretan, 1,1 -Diklorpropen, Dibromometan, 1,2 -Diklorpropan, Trikloreten, Bromodiklorometan, cis-1,3-Diklorpropen, trans-1,3-Diklorpropen, 1,1,2-Trikloretan, 1,3-Diklorpropan, Dibromoklorometan, 1,2-Dibromoetan, Tetrakloreten, 1,1,1,2 -Tetrakloretan, Klorbenzen, Bromoform, o-Ksilen, 1,2,3-Triklorpropan, Isopropilbenzen (Cumen), n-Propilbenzen, 2-Klortoluen, 4-Klortoluen, tert-Butilbenzen, sec Butilbenzen, 1,3 -Diklorbenzen, 1,4-Diklorbenzen, 1,2 -Diklorbenzen, 1,2 Dibromo-3-klorpropan, Hekzaklorbutadien, 1,1,2,2 -Tetrakloretan,p-Ksilen (GC-FID) – TSE CEN / TS 13649
 • Baca Gazı  (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları- Baca Dışı Örnekleme İle Toz Emisyon Miktarının Tayini – EPA Metot 5
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları-Baca İçi Örnekleme İle Toz Emisyon Miktarının Tayini – EPA Metot 17
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları -HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindaki Klorürlerin Örneklenmesi Ve Kütle Konsantrasyonunun Örneklemesi ve Tayini Spektrofotometre – TS EN 1911
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları- Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini Spektrofotometre – CARB 426
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları – Krom VI (Cr +6) Örneklemesi ve Tayini Spektrofotometre – CARB 425
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları- Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini FID Analizörü – TS EN 12619*
 • Baca Gazı3 (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları- Doğal Gaz Kullanan Sabit Kaynaklarda Formaldehit Örneklemesi ve Tayini, Spektrofotometre –  EPA Metot 32
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonlarında Ağır Metallerin Örneklemesi ve Tayini, Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Manganez (Mn), Cıva (Hg), Nikel (Ni), Fosfor (P), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çinko (Zn) ICP-OES – EPA Metot 29
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun) – Sabit Kaynak Emisyonlarında Ağır Metallerin Örneklemesi ve Tayini Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Talyu m (Tl) ve Vanadyum(V) ICP-OES – TS EN 14385
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları -Azot Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO2) ve Azot Oksit (NOx) Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini Alkaline Permanganat (İyon Kromotografi) – EPA Metot 7D
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sıcaklık Tayini – İşletme içi metot ( DT – B037 Rev.00 )*
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)- Sabit Kaynak Emisyonları-Toplam Flor Örneklenmesi ve (F) Miktarının Tayini SPANDS-Zirkonyum Metodu – EPA Metot 13 A
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları Sülfürik Asit (H₂SO₄) Buharı, Sülfür Trioksit (SO₃), Kükürt Dioksit (SO₂) Miktarının Örneklenmesi ve Tayini Titrimetrik Yöntem (BaryumThorin) – EPA Metot 8
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) –  Sabit Kaynak Emisyonları – Petrol Rafinelerinde Yakıt Gazlarındaki Hidrojen Sülfür (H₂S) İçeriğinin Örneklenmesi ve Tayini,  Titrimetrik Yöntem – EPA Metot 11
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonlarında Amonyak Örneklemesi ve Tayini İyon Seçici Elektrot  – SCAQMD Metot 207.1
 • Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) – Sabit Kaynak Emisyonları- Fosforik Asit Örneklemesi ve Tayini, Ön İşlem: Solüsyon Absorbsiyonu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot – İşletme İçi Metot DT-B044 / Rev 01 (NMX-AA-90)
 • İmisyon (Çevre Havası) – Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini Gravimetrik Metot – EPA 40 CFR 50 App J-M
 • İmisyon (Çevre Havası) – Çöken Toz Tayini, Gravimetrik Yöntem – TS 2342
 • İmisyon (Çevre Havası) – Çöken Tozda Ağır Metallerin Tayini Talyum (Tl), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) ICP-MS – VDI 2267 Part2
 • İmisyon (Çevre PM 10 ‘da Ağır Metallerin Tayini Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Nikel (Ni), Kurşun (Pb) ICP-MS – VDI 2267 Part1

Belgelerimiz

Üyeliklerimiz